Steeds meer ZORGEN in de ZORG sector... zowel in rondom jeugdzorg/instanties/gemeenten...

Ik lees, hoor en zie/constateer steeds meer overeenkomstige zorgen welke geconstateerd worden in de ZORG sector....ik lees, hoor en zie/constateer met name over gebrek aan professionaliteit, veel verloop, bureaucratie, bezuinigingsproblemen, onjuiste verslaglegging en over hoeveel geld er in omloop is in de zorg setting, en niet te vergeten de roddelcircuits op de werkvloer ... etc. etc. etc.

JA, tevreden kan ieder zijn met alle goede professionals en tevreden kan ieder zijn waarbij op alle plekken en momenten de zorg wel goed, zorgvuldig, professioneel en menselijk verloopt...maar ik blijf liever positief en realistisch want wegkijken is voor mij geen optie.

EN er zijn problemen, en vroeger was inderdaad niet alles beter, maar ik heb wel sterk het idee dat HET SYSTEEM een verkeerde kant uit gegaan is....

dus ....HET ROER MOET OM! Aldus Plantius….

Ik begin mijn artikel met mijn stelling:

In de zorg 'werken' betekent het voorop gesteld dat je hulp en zorg dient te verlenen vanuit respect en integriteit en je dient je in te zetten vanuit je HART...

Dus wat mij betreft dien je in de zorg te 'werken' met HART en ZIEL...het gaat hier namelijk om MENSEN van alle leeftijden, NIET om producten!

Mijn stelling vul ik aan met volgende verbeterpunten welke ik zie, ondanks dat ik me bewust ben dat er ook veel goed gaat in en rondom de zorg sector. Ik probeer zelf ook een goede hulpverlener/zorgverlener te zijn en doe daar met hart en ziel, met heel mijn hart, mijn uiterste best voor. Niemand is perfect, fouten maken is menselijk. Natuurlijk! Maar wegkijken voor wat niet goed gaat ben ik geen type mens voor, daarbij kijk ik graag oplossingsgericht vooruit en kom ik tot de volgende verbeterpunten:

-brood op de plank verdienen is iets anders dan er RIJK van willen en/of kunnen worden.

-mensen die mensen willen helpen in hun vakgebied en ik heb het hier dus zeker ook over directie en bestuur als mede over alle hulpverleners/zorgverleners; zij dienen een X salaris te krijgen waarmee ze hun levensbehoeften kunnen voorzien maar er rijk van worden moet niet tot de triggers horen in welke soort zorg setting dan ook.

-bijvoorbeeld in de jeugdzorg schijnt het zo te zijn dat ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) geld oplevert voor de jeugdzorg! Hu? Maar dan is het logisch dat er groei is ten aanzien van OTS' sen en UHP's. Maar wel zeer onnatuurlijk en bovenal ONgezond! Bij vechtscheidingen worden kinderen steeds vaker uit huis geplaatst. Hu? Verplicht mediation, een gezins/familieplan en andere oplossingen, lijken mij een veel beter en vooral gezonder plan dan een traumatische hartverscheurende levenslange schadelijke uit-huis-plaatsing welke bijdraagt aan nog meer trauma, stress; en de vechtscheiding zal eerder verergeren dan verminderen. Het is maar een voorbeeld van de...zovele voorbeelden van dit soort werkwijzen in en rondom de jeugdzorg...

-problemen in gezinnen daar dient men hulpvaardig en met oplossingsgerichte aanpak op te focussen en (tijdig en passende) hulp en zorg op in te zetten; nu lijkt de focus nog te vaak te liggen op uit huis plaatsingen! Ik vind dit BIZAR en het RAAKT mij diep; hoe diep zullen deze getroffen kinderen, ouders, gezinnen en omgeving GERAAKT zijn? ONBESCHRIJFELIJK DIEP!

-als ouders vanuit hun ANGST, VERDRIET, MACHTELOOSHEID in dit proces zich MACHTELOOS uiten omdat hun kind uit huis geplaatst wordt;(soms zelfs ten onrechte en vaak genoeg vanuit ONjuiste verslaglegging) worden deze ouders als agressief neergezet; terwijl als je aan een kind komt, kom je aan ouders en anderom! Precies; het verloop in en rondom jeugdzorg gaat absoluut niet altijd even fair! Vanuit onrecht kan elk mens agressief worden, zeker als men aan een kind komt! Dat is psychologisch verklaarbaar dus logisch en bovenal; menselijk! (-Advies aan ouders: Blijf rustig, altijd! Emotionele uitingen/uitspattingen kunnen tegen jou gebruikt worden. Ouders  kunnen contact opnemen met Plantius Training Coaching Health and Author/Buro Plantius).

-mensen die NIET professioneel werkzaam zijn in de zorg, dienen verplicht bijgeschoold te worden/herscholing (dus geef ze een KANS) maar ze dienen wel groei en ontwikkeling aan te kunnen tonen.

-professionaliteit dient jaarlijks getoetst te worden door een onafhankelijke onderzoek commissie; per persoon, per team, ook managers en directie/bestuur dienen getoetst te worden.

-jaarlijkse screening op INTEGRITEIT moet verplicht gesteld worden in en rondom de zorg sector.

-mensen die NIET menselijk/NIET integer werken in de ZORG dienen per direct ontslag te krijgen; ook mensen in de zorg welke zich schuldig maken aan ONjuiste verslaglegging/insinuaties/verzinsels dienen berispt dan wel ontslagen te worden met voor alle partijen vanuit een onafhankelijke onderzoekscommissie

-roddelende mensen in welke setting dan ook, vertonen schadelijk gedrag voor ALLE betrokkenen; dus roddelen is ook schadelijk voor (het team) de, zorgverleners/hulpverleners als mede is roddelen op de werkvloer ook schadelijk voor de patiënten/cliënten. Het is namelijk allemaal een wisselwerking. Diegenen die beschadigd wordt door pesten/roddelen (is pesten) kan op dat moment zijn/haar werk niet meer goed doen. Het team waarin geroddeld wordt is met andere zaken bezig dan met het welzijn/ontwikkeling en gezondheid van cliënt/patiënt. Dit kan nooit een positief effect op het welzijnswerk hebben.

-En waar is het hart van de zorgverleners/hulpverleners voor de medemens? als men schade berokkend op de werkvloer met roddelen/pesten aan je medemens/collega? hier dient men als hulpverlener/zorgverlener niet mee bezig te zijn. Het is funest voor alle betrokkenen!

-het gebeurd overal, op scholen, in bedrijven, EN JA ook in de zorg sector: Wegkijken is GEEN optie!

-Belangenverstrengeling en machtsmisbruik in de ZORG dient adequaat aangepakt te worden. Het ongezonde patroon in de 'ons kent ons' cultuur lokt machtsmisbruik uit!

-Elkaar goed kennen betekent niet dat men elkaar niet zou kunnen aanspreken op fouten of niet integer gedrag of niet professioneel gedrag/werkwijze. FEEDBACK en ZELFREFLECTIE dient centraal te staan tijdens team trainingen en deze teamtrainingen dienen verplicht gesteld te worden. Teams dienen dit absoluut niet altijd met hun eigen team te waarborgen maar juist door teams door elkaar te 'hutselen' en dan een intervisie waarborgen, kan verrijkend en leerzaam zijn voor het vak zorg/hulpverlening.

-de hulpverleners/zorgverleners dienen cliënt en patiënt serieus te nemen, te respecteren, en ook hun visie/inbreng mee te nemen in teamtrainingen. Luister naar feedback van cliënten/patiënten; medemensen met kwaliteit en talent.

-verslaglegging dient conform de wetgeving naar FEITEN geschreven te worden maar dit gebeurd lang niet altijd met ernstige gevolgen voor patiënt en cliënt van dien.

-zorgverleners/hulpverleners dienen in rechtzalen onder EDE te spreken.

-ZORGVERLENERS EN HULPVERLENERS DIENEN ZICH GELIJKWAARDIG OP TE STELLEN AAN CLIËNT EN PATIËNT. In de jeugdzorg worden ouders nog vaak in verslaglegging benoemd als de ouder, de moeder, de vader. Zelf noemt men zich als hulpverlener bij voor/achternaam en meestal ook met functienaam. De patiënt/cliënt, het kind, de ouder, de verzorger, zij hebben ook een voor en achternaam etc. Als hulpverlener/zorgverlener ben je niets meer dan de cliënt/patiënt. En dat geldt andersom ook voor de patiënt/cliënt; jij bent niets minder dan de hulpverlener/zorgverlener.

-WIJ ZIJN ALLEMAAL MENSEN!

-MENSELIJKHEID, RESPECT, INTEGRITEIT EN GELIJKWAARDIGHEID DIENT CENTRAAL TE STAAN IN DE HELE ZORG SECTOR!

Aanvullend; JA natuurlijk heeft de politiek hier ook een aandeel in, betreft wetgeving, beleid, hun inzet, de financiering versus bezuiniging, etc. EN de zorgsector kan zelf ook nog heel veel doen ben ik van overtuigd! En iedere hulpverlener/zorgverlener kan een bijdrage leveren...velen doen dit ook en dat geldt ook voor mezelf uiteraard.....

Door:

Plantius Training Coaching Health and Author/Buro Plantius

www.nicoleplantius.nl